Panasonic TD-816


Panasonic TD-816
קיבולת בסיסית 4  קווים, 8  שלוחות. על הבסיס ניתן לחבר עד 8  טלפונים חכמים
ו-8  טלפונים רגילים.
חיבור כל טלפון חכם מאפשר חיבור שלוחה רגילה נוספת כלומר, 8  חכמים מאפשר
הפעלת 8  רגילים (סה"כ 16  שלוחות).
למרכזית TD-816 יש מקום ל-2  כרטיסי הרחבה בלבד:
הכרטיס הראשון: כרטיס 4  קווים TD-180 (במקומו יכול לבוא כרטיס קווי ISDN).
הכרטיס השני: כרטיס 8 שלוחות TD-170 (8 שלוחות מכל סוג, רגילות+חכמות)
או כרטיס 16  שלוחות רגילות TD-174 (שלוחות רגילות בלבד).
קיבולת מקסימלית למרכזיה זו: 8 קווים ו-32  שלוחות. ניתן להגיע לקיבולת זו 
ע"י הוספת כרטיס קווים אחד ושילוב של טלפונים חכמים ורגילים.מוצרים משלימים